Richmond Vietnamese Association (Richmond, VA) / Hội Người Việt Richmond VA

Web site of the Richmond Vietnamese Association (Hoi Nguoi Viet Richmond), in Richmond, VA Virginia, USA
Subscribe

Archive for August, 2015

9th Annual Vietnamese Accademic Awards Day.

August 19, 2015 By: Huyen The Category: RVA News No Comments →

9th Annual Vietnamese Accademic Awards Day will be held on 9/6/15  from 1.00Pm to 3.00Pm at Nanking Restaurant  7408 W. Broad St. RM, VA 23228.

Entry criteria : K gr. to 12th grade ( Students of Vietnamese heritage in the Richmond metro area – RM,Henrico & Chesterfield).

All A and 1-2 B only , and year end GPA is 3.5 & above.

Requires parent’s name and contact info (email & phone) on the report card and Students must be present to receive awards.

Deadline to submit Report cards : 08/30/2015.

Report cards submission locations :

1/ RVA center  6417 Rigsby Rd. RM , VA 23226 on Tuesday , Thursday, Saturday from  9AM -5PM

2/ Nationwide office 3904 Springfield Rd. Glen Allen , VA 23060.

Contact : Mr. Duong Dinh (804) 833-1371   or Fax : 804-270-0099.

3/ Vietnamese Church : Contact : Mr. Cuong Nguyen (804) 519-2092

4/ Email to : htnguyenphoto@ymail.com.

Lễ Phát thưởng Học sinh giỏi Việt Nam lần thứ 9.

HNVR sẽ tổ chức buổi Lễ phát thưởng cho Hs giỏi trong vùng Richmond VA  ( thuộc các nơi RM – Henrico – Chesterfield) vào ngày Chủ nhật 6 tháng 9 – 2015 từ 1 giờ đến 3 giờ chiều

tại nhà hàng  NANKING số  7408 W. Broad St. RM, VA 23228.( Hội sẽ đài thọ tiền ăn cho Hs + 1 Phụ Huynh . Nếu có đến dự thêm từ người thứ ba trở lên xin trả tiền ăn là $7.00/1 người.

Khi nộp bản sao Report card Phụ Huynh vui lòng cho biết số người tham dự. và nhớ ghi tên họ Phụ Huynh cùng với số điện thoại liên lạc. .

Tiêu chí xét thưởng :

Tất cà các HS từ lớp Vở lòng đến lớp 12 trong niên khoá 2014-2015 đạt điểm tổng kết cuối năm là toàn bộ điểm A hoặc giới hạn từ 1-2 điểm B với điểm GPA cuối năm là 3.5 trở lên.

Các nơi nhận Phiếu điểm :

1/ Trung tâm Sinh hoạt HNVR  số  6417 Rigsby Rd. RM , VA 23226  vào các ngày thứ ba , thứ năm , thứ 7 hàng tuần từ 9 giờ sáng đến 5  giờ chiều.

2/ Văn phòng hãng bảo hiểm Nationwide  số  3904 Springfield Rd. Glen Allen , VA 23060.

Liên hệ Anh Dinh số đt  (804) 833-1371    hay Fax : 804-270-0099.

3/ Nhà thờ VIệt Nam :   Liên hệ  Anh  Cuong Nguyen  số đt  (804) 519-2092.

4/ Gửi qua Email :  htnguyenphoto@ymail.com.